“claims made”, “losses occurring” coverage

“claims made”, “losses occurring” típusú fedezet (biztosítás)

A agrees to transfer and B agrees to accept

(átad-átvesz) ...

A breach of any of the above conditions qualifies as a serious violation and may entail the termination of this Agreement immediately upon notice.

A fenti pontokban felsorolt kikötések bármelyikének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés azonnali felmondását vonhatja maga után.

a fortiori

annál (is) inkább

abetment (in crime)

bűnrészesség, bűnpártolás

abscond

megszökik, bujkál

abstract of title, deeds to a house

telekkönyvi kivonat

abuse of authority, abuse of influence

hivatali hatalommal való visszaélés, befolyással való üzérkedés

abuse of dominant economic position

gazdasági erőfölénnyel való visszaélés

access arrangements

láthatási vagy látogatási jog (megállapítása vagy gyakorlása)

access of consumers to justice 

fogyasztói jogok érvényesítése

accessorial liability

részesség miatti felelősség

accomplice, accessory

cinkos

account(s)

deviza

accrued through the date of termination

a megszűnés időpontjáig felmerült

accusatorial, adversary, adversarial

akkuzatórius, kontradiktórius, ügyféli (bizonyítékokat a felek kötelesek előteremteni)

accused

vádlott

Act on the Prohibition of Unfair Market Practices

a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény

action for annulment

megsemmisítési kérelem

action for damages

kártérítési kereset

actual, compensatory, general vs. punitive, exemplary damages

(a skála túlsó végén: nominal)

actuarial

biztosítási matematikai

ad hoc or institutional arbitral tribunal

eseti vagy állandó választottbíróság

adduce

felhoz, előhoz, hivatkozik

adjective, procedural law

perrendtartás, alaki v eljárási jog

administration

közigazgatás(i szolgálat rendőrégen)

administrative infraction, infraction, contravention, violation, petty offense, misdemeanor offense

szabálysértés

admonish (admonition)

figyelmeztet, int, megint (figyelmeztetés, intés)

Advisory Committee for Public Contracts  (EU)

[nálunk: Közbeszerzések Tanácsa]

advocate

ügyvéd

advocate general

főügyész (GB)

age of consent

beleegyezési korhatár

age of majority

nagykorúság (eléréséhez szükséges életkor)

agency oversteps its boundaries

hatóság túllépi hatáskörét

aggravated assault

testi sértéssel való fenyegetés minősített esete; súlyos testi sértés

aggravated murder

aljas indokból/előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés

aggravated pimping »procuring

kerítés, futtatás minősített esete, kitartottság

aggravating circumstance, factor

súlyosbító körülmény

aging-out (phenomenon)

kiöregedés (kiöregedési jelenség) (bűnözésből)

agreed upon conditions

megállapodás szerinti rendelkezések

agreement expressed by conduct, implied contract

ráutaló magatartás (által létrejött szerződés)

alimony

asszonytartás

All questions not regulated by this Agreement shall be governed by the Civil Code.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv irányadó.

allege

előad

allow the appeal

fellebbezésnek helyt ad

American Depository Shares

amerikai letéti részvények

amounts unduly paid

jogcím nélkül kifizetett összegek

annulment

megsemmisítés (jogszabályé)

answer to the Statement of Claim

keresetlevélre benyújtott (érdemi) ellenkérelem

answer, counter petition

ellenkérelem

antisocial behavior, public nuisance

közösségellenes magatartás

Any Licensed Software which COMPANY distributes or licenses to or on behalf of the United States of America, its agencies and/or instrumentalities (the "Government"), shall be provided with RESTRICTED RIGHTS in accordance with DFARS 252.227-7013(c)1(ii), or as set forth in the particular department or agency regulations or rules, or particular contract which provide MS equivalent or greater protection.

Az olyan Szerződésbe adott Szoftverek, amelyeket a VÁLLALAT az Amerikai Egyesült Államok, hatóságai és/vagy egyéb szervezetei (a "Kormány") részére vagy azok nevében értékesít vagy ad licencbe, csak a DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) pontjában meghatározott vagy a vonatkozó minisztériumi, illetve hatósági rendeletek vagy előírások szerinti KORLÁTOZOTT JOGOKKAL, illetőleg az MS részére ugyanilyen vagy még nagyobb védelmet biztosító egyedi megállapodás alapján forgalmazhatók.

appealable, subject to appeal

nem jogerős, megfellebbezhető

appeals-court ruling

másodfokú, fellebbviteli bíróság ítélete

appellate  court, court of appeal

fellebbviteli vagy másodfokú bíróság

application of the law

jogalkalmazás

applier (of the law)  

jogalkalmazó (de angolban nincs ilyen kifejezés)

appointed defending counsel

kijelölt védő, védőügyvéd

appointment of an expert

szakértő kirendelése

apprehend

1 megragad, ért, érzékel, felfog 2 fél 3 letartóztat, lefog

Arbitration Court attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság

arraignment

vádismertetés, törvény elé állítás, perbefogás (bírói előtti tárgyalás, ahol a gyanúsított a vádpontokról értesül és bűnösnek v ártatlannak vallja magát)

arrest

1 előállít (rendőrségre) 2 beidéz (szabálysértési hatóságra) is

Article

cikk, cikkely (nagyobb tv, alkotmány, konvenció)

articles (or Memorandum) of association

alapító okirat, társasági szerződés

assault, bodily harm, battery

testi sértéssel való fenyegetés; testi sértés, bántalmazás, tettlegesség

assessable

adóköteles

assessment

1 felbecsülés 2 (adó)kivetés 3 kivetett adó 4 fizetési felszólítás

assessment of damages

kármegállapítás, kárfelvétel

assessment, demand(-)note

fizetési felszólítás

assessor

ülnök

assets recognized at law

jogilag elismert vagyontárgyak; jogos érdek

assignable

átruházható

associate (White & Case)

beosztott jogász

associative crime

többek által elkövetett bűncselekmény, bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény

attempt

kísérlet (bűncselekményre)

Attorney General

1 fő v legfőbb ügyész 2 US iü. min.

attorney-client privilege

ügyvéd és ügyfele, megbízója mentesség alatt álló kommunikációja

Attorney-General

GB koronaügyész, főállamügyész

authorize to represent the company with another authorized employee jointly                   

együttes aláírási joggal ruház fel

autonomous crime (per se)

önálló deliktum, "különös részi" megoldás

avoid

megsemmisít, hatályon kívül helyez

avoidance

szerződésbontás is

award

1 választottbírósági ítélet, döntőbírósági ítélet, arbitrázs, bírói megítélés 2 kártérítés is

award of contract

szerződés, megbízás odaítélése

aware of my criminal responsibility

büntetőjogi felelősségem tudatában

back door

kiskapu

backlog

lemaradás (munkában), restancia

bailiff

bírósági teremszolga, rendfenntartó

bar from public affairs

közügyektől eltilt

battered

tettleg, tettlegesen bántalmazott

batterer

tettleg, tettleges bántalmazó

be a pimp or procurer

kerítő, strici, nőt hajt fel

begin disciplinary proceedings against

fegyelmi eljárást indít ellene

bench

bíróság, ítélőszék

bequeath, demise

örökül hagy

beyond reasonable doubt

belső bírói (esküdti) meggyőződés (ami elegendő vki elítéléséhez)

bid, tender for contracts

versenytárgyalási ajánlat

bill

törvényjavaslat

bind over

(óvadékkal) kötelez

birth cohort

születési kohorsz

blackmail

zsarolás (sokszor jogszerű cselekménnyel, pl. titok nyilvánosságra hozatalával)

blackmail, extortion

zsarolás

board of trustees, advisory board

kuratórium

body governed by public law

közjogi testület

boiler room

beetetés (tőzsdei tranzakciók vacak részvények drágán való elsózására)

boilerplate

1 mintaszerződés 2 szerződés apró betűs része 3 jogi bükkfanyelv 4 szokványduma, kincstári szöveg

bond hearing

óvadéki tárgyalás (?)

Borrower intentionally misleads or deceives the Bank by misrepresentation, the concealment of material circumstances and facts or by providing false data

Hitelfelvevő a Bankot valótlan tények közlésével vagy lényeges körülmények, tények elhallgatásával, a valóságnak meg nem felelő adatok szolgáltatásával szándékosan megtévesztette vagy tévedésben tartotta

Borstal, approved school

javítóintézet, javító

breach of (public) trust

hitszegés, bizalomra való méltatlanná válás, a köz bizalmából adódó kötelezettség megszegése

breach of contract, tort, strict liability, breach of warranties, failure of essential purpose

szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás, objektív felelősség, garanciák nem teljesítése, lényeges cél meghiúsulása

breach of state secrets

államtitok-sértés

breach of the peace

garázdaság, rendzavarás

break into houses

betör

bribery

vesztegetés

brief

1 ügyvédi tényvázlat 2 beszámol, tájékoztat

bring a class action suit

csoportos keresetet nyújt be

bring a lawsuit

perel, pert indít

bring an action before a court

keresetet indít, nyújt be a bíróságon

bring an action for damages

kártérítési pert indít

bring in a verdict of guilty

a vádlottat bűnösnek mondja ki

browbeat

1 megfélemlít 2 lehurrog 3 erőszakoskodik vkivel

brutality

(rendőrségi) bántalmazás

Budapest Labor Court

Fővárosi Munkaügyi Bíróság

Budapest Penitentiary and Prison

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

Budapest Prosecutor General

fővárosi főügyész

Budapest Remand Prison

Gyűjtőfogház

burden of proof is on them

rájuk hárul a bizonyítási teher

business association not incorporated

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

business interruption

üzemszünet (biztosítás)

buyer

vevő (ingóság)

by-law

1 helyhatósági szabályrendelet 2 társasági alapszabály(zat)

by-law, by law: local or corporate rule

helyhatósági v önkormányzati (szabály)rendelet, ill. vállalati rendelkezés, (ügyviteli) utasítás

calumniate, slander, vilify

meghurcol, rágalmaz, becsmérel

canvass

tüzetesen, alaposan, jól megvitat, megvizsgál, meghány-vet

capacity to act

cselekvőképesség

Capital, Budapest Prosecutor's Office, Budapest High Prosecution Office

Fővárosi Főügyészség

cash

valuta

catch in the act, red handed; crime in progress, in­progress crime

tetten ér, tettenérés

CDW: collision damage waiver

casco töréskárra

CEPOL: European Police College

Európai Rendőrakadémia

certiorari

felsőbb bírósági határozat peres eljárásnak alsóbíróságtól saját hatáskörbe vonásáról

challenge

kifogással él

challenge an arbitrator

döntőbírót kifogásol, kizárási kérelmet nyújt be

challenge procedure

kizárási eljárás

chancery

kancelláriai (fellebbviteli) törvényszék

Chapter

fejezet

charge

vádat megfogalmaz

charges, charge

vád

chastise

1 megfenyít, megbüntet 2 fékez, megzaboláz

chastisement

fenyítés

chattel(s)

ingó vagyon

checks and balances

fékek és ellensúlyok

Chief Judge

a főbíróság elnöke

Chief Justice

a Legfelsőbb Bíróság elnöke

Chief Prosecutor of Appeals

fellebbviteli főügyész

child abuse (the physical or emotional or sexual mistreatment of children)

gyermekbántalmazás, gyerekek zaklatása vagy gyerekek szexuális zaklatása

child support

gyermektartás

churning

forgalom manipulálása (bróker jutaléka növelésére megbízója részvényeit gyakran adja-veszi)

circuit

1 körforgás 2 kerület 3 áramkör

circumvent

megkerül, kijátszik (törvényt); megcsal, elgáncsol

CIVCOM: Committee for Civilian Aspects of Crisis Management

CIVCOM, Polgári Válságkezelési Bizottság (Európai Unió)

civic organizations, NGOs

civil szervezetek

Civil and Common Law legal systems

kontinentális és angolszász polgári jogi jogrendszer

civil justice

polgári igazságszolgáltatás

civil law (as opposed to common law) 

kontinentális (vagy nem angol) polgári jog

civil rights

állampolgári vagy alanyi jog

civil servant, public employee

közalkalmazott

claim was procedurally barred

a kereset eljárásjogilag elévült

claim, notice of claim, notice of loss

kárbejelentés

claimant

kérelmező, igényjogosult

claimant vs. defendant, respondent

felperes kontra alperes választottbírósági eljárásban

claimee

kérelmezett

claimee's defense

az eljárás alá vont fél védekezése

clandestine laboratory

titkos laboratórium

clean driving license

"hibapont nélküli" jogosítvány

clear and present danger

nyilvánvaló és közvetlen veszély

clearance rate

felderítési arány

clemency request

kegyelmi kérvény

clerk

ügyvédjelölt, gyakornok

clerk to the justices, clerk of court

bírósági fogalmazó

clerk to the justices, court clerk

fogalmazó (GB fogalmazó alsóbb bíróságokon)

clerked

fogalmazó volt, gyakornokoskodott

client, principal(-agent), commissioner-(commissionee)

megbízó(-megbízott)

closed capital increase

zártkörű alaptőke-emelés

Co. Ltd. incorporated under the laws of the Republic of Hungary

magyar jogi személyként bejegyzett részvénytársaság

codified or statutory law

tételes jog

coercive measure

kényszerintézkedés

cohabitant

élettárs

cohabitation

élettársi kapcsolat

coincidental, co-incidental

véletlenül egyidejű, időben egybeeső, okozatilag nem összefüggő

collude, collusion

csal, összejátszás

Commentary of the Civil Code

a PTK. kommentárja

Commission

Bizottság (európai "kormány"; tagjai a Commissioner-ek)

commissioner

megbízott, biztos

commissioner of police

rendőrkapitány

committal for trial

esküdtszéki tárgyalásra utalás

common criminal

köztörvényes bűnöző

common law

common law, (angolszász) szokásjog

Communications Inspectorate

Hírközlési Felügyelet

community service (work)

közérdekű munka, közhasznú munka

compact

szerződés, egyezség is

Company Law

társasági törvény

company limited by shares

részvénytársaság

complainant

panaszos

complaint, statement of claim

kereset(levél)

completed offense

befejezett bűncselekmény

complicity

részesség, bűnrészesség, cinkosság, társtettesség, bűnpártolás

composite, artist’s impression, identikit

fantomkép

conciliation

egyezség

conciliator, mediator

közvetítő, békítő, egyeztető bizottság tagja

concur

egyetért

condemnation, condemnation proceedings

kisajátítás, kisajátítási eljárás

condition precedent

a hatályba lépés feltétele, előfeltétel, felfüggesztő feltétel

conduct unfair business practice

üzleti tisztességbe ütköző magatartást tanúsít

confiscation of total assets

teljes vagyonelkobzás

conflict of laws

jogütközés, nemzetközi magánjog (US)

conflict-of-laws rules

nemzetközi jogi normák, szabályok

confront

szembesít

consequential ruling

konzekvenciális döntés

conspiracy

bűnszövetség; összebeszélés (bűncselekményre)

constitutional appeal

alkotmányjogi panasz

constitutional court

alkotmánybíróság

constitutional impropriety

alkotmányos visszásság

constitutional judicature

alkotmánybíráskodás

constitutional or organic law

alkotmányjog

constitutionality and legality

alkotmányosság és törvényesség

constitutionality of the statute may be challenged

jogszabály alkotmányossága vitatható, megkérdőjelezhető

construction contract

építési vállalkozási szerződés

construe as creating a partnership, joint venture, agency relationship or as granting a franchise

társulás, vegyes vállalat, ügynöki kapcsolat létesítéseként vagy franchise jogok megadásaként értelmez

consumer advocacy organization 

fogyasztói érdekvédelmi szervezet

consumer credit 

fogyasztói hitel

consumer protection law

fogyasztóvédelmi jog

containment theory

visszatartás elmélete

contempt of court

a bíróság megsértése, bírói eljárás akadályozása

contend, call in question, litigate, debate, impugn, dispute

(meg)támad, vitat, kétségbe von

contention

vita, szócsata, perlekedés

contraband

1 csempészet (run ~) 2 csempészáru

contract for pecuniary interest

visszterhes szerződés

contract hit, contract killer

bérgyilkos

contract is declared void (or voidable), declare null and void

szerződést megsemmisít, semmissé nyilvánít, érvénytelenít

contract notice

ajánlati felhívás (a hirdetmények egyik válfaja)

contracting authority

szerződő hatóság

contracts negotiated at a distance 

távolban kötött szerződések

contrary to the Constitution

alkotmányellenes

contributory damage

károsulti közrehatás kárban

cordon off

kordonnal elkerít, lezár

coroner

halottkém

coroner's inquest

haláleseti vizsgálóbíró által vezetett vizsgálat

corporate crimes

társaságok bűncselekményei

correctional service 

büntetés-végrehajtás (parancsnoksága), bv

correctional work

javító-nevelő munka

corrections, correctional service

büntetés-végrehajtás

corroborating evidence

támogató bizonyíték

costs incurred

a felmerült költségek

costs, law costs

perköltség

Council Act

tanács jogi aktusa

Council of Europe

Európa Tanács

Council of Ministers

Miniszteri Tanács, "a Tanács"

counsel

ügyvéd, jogtanácsos, jogi képviselő, védő (defense ~), főtanácsadó (jogász)

counselor

jogtanácsos, ügyvéd

Count I of the Indictment

a vádirat 1. pontja, az 1. vádpont

counterclaim

viszontkereset

counterfeiting

(pénz)hamisítás

countermand

visszaszív, visszavon

countersignature of an attorney

ügyvédi ellenjegyzés

counts filed against him

az ellene megfogalmazott vádpontok

county court

megyei (másodfokú) bíróság

court a quo

a kérelmet előterjesztő, kezdeményező bíróság

court costs (pay, settle)

perköltség(et viseli)

court found in her favor

a bíróság az ő javára döntött, az ítélet számára kedvezett

Court of Appeal

GB Fellebbezési Bíróság

court of appeals

másodfokú bíróság, fellebbviteli bíróság

court of arbitration, tribunal

választottbíróság, döntőbíróság

Court of Cassation

francia legfelsőbb bíróság, semmítőszék

court of first or lower instance

elsőfokú bíróság

court of judicature

bíróság, törvényszék

Court of Justice of the European Communities (European Court of Justice)

Európai Közösségek Bírósága (Európai Bíróság)

court of original jurisdiction, district court, trial court

elsőfokú bíróság

Court of Protection, COP

GB gondnoksági bíróság

court of record

rendes bíróság

court reporter

jegyzőkönyvvezető, gyorsíró

court transcript

tárgyalási jegyzőkönyv

coverage

fedezet, biztosítási fedezet is

crack

kokain (pelyhek v kristályok füsttel való beszívásra)

crime

idegenkezűség is

crime against the person

személy elleni bűncselekmény

crime control (crime suppression)

bűnüldözés

crime detection

bűncselekmény(ek) felderítése

crime inspection, spot inspection, site inspection

(bűnügyi) helyszíni szemle

criminal act took place

bűncselekmény történt

criminal action

büntető per vagy kereset, bűnvádi eljárás

criminal assault

szemérem elleni bűntett kísérlete

criminal attempt

bűncselekmény kísérlete

criminal conviction

bűnösség megállapítása, elítélés

Criminal Justice Act (1991, GB)

büntető igazságszolgáltatási tv.

criminal offense or crime

bűncselekmény

criminal procedure

büntető vagy bűnvádi eljárás

criminal referral

ügy vagy személy áttétele illetékességből

criminal responsibility, liability

büntetőjogi felelősség

Crown Court

koronabíróság (fellebbviteli)

cruel, inhuman or degrading

kegyetlen, embertelen vagy megalázó

culpability principle

bűnösségi elv

culprit

vádlott, gyanúsított; tettes, bűnös

custodial sentence

szabadságvesztés(t kiszabó ítélet)

customary law

szokásjog

Customs (and Excise) Authorities

vámszervek, vám- és pénzügyőrség

damage control, damage limitation

kárenyhítés

debauchery

1 erkölcstelenség, csábítás 2 liliomtiprás

debriefing

kikérdezés, kihallgatás

debt and equity securities

hitelviszonyt és tulajdonosi jogokat megtestesítő értékpapírok (esetleg, de nem egész pontosan: kötvények és részvények)

decision (of European Community, Communities)

határozat vagy döntés (mint másodlagos európai közösségi jogforrás)

declaration of means

vagyonbevallás, vagyonnyilatkozat

declare a mistrial

eljárási hiba miatt az eljárást semmissé nyilvánítja, hatályon kívül helyezi

deduction of sentence principle

"beszámítás elve" (más országban letöltött szabadságvesztésé)

deed

(közjegyzői) okirat

deeds to a house

ház telekkönyvi kivonata

default

1 hiba, vétség 2 késedelem, nem teljesítés, mulasztás

default vi

1 elmulaszt, mulasztást követ el, nem teljesít 2 (fizetést) beszüntet, fizetési kötelezettségének nem tesz eleget 3 idézésre nem jelenik meg

defend, indemnify and hold harmless

védekezést nyújt be, kártalanítja és helyt áll helyette

defendant

terhelt (azaz gyanúsított, ill. vádlott); alperes

defendant's dock

vádlottak padja

defense attorney

US védő(ügyvéd)

defense verdict

a felperest marasztaló, az alperes javára szóló ítélet

defense, answer, reply

válaszirat

defer (the case)

elhalaszt (bíróság tárgyalást)

delaying force

halasztó hatály

delegated legislation

delegált jogszabály-alkotás

deliberation

tanácskozás

delict

vétség

delinquency

fiatalkori bűnözés vagy kihágás

delinquent, offender

kötelességmulasztó, bűnös, vétkes, kötelességét megszegő

delude

becsap, megcsal

demise

1 átruházás (jog, ingatlan) 2 haláleset 3 örökül hagy, hagyományoz

denounce

felmond

department

szakmai terület, részleg

deport

kitoloncol

deposit in the mails, postage prepaid, certified or registered, return receipt requested

bérmentesítve, ajánlott tértivevényes küldeményként felad

deposited in the U. S. mails, postage prepaid, certified or registered, return receipt requested; or sent by overnight courier, charges prepaid

az Egyesült Államok postaszolgálata ajánlott vagy tértivevényes küldeményként bérmentesítve átvette; vagy futárszolgálattal bérmentesítve feladásra kerül

deposition

eskü alatti vagy írásbeli vallomástétel, vallomás, tanúvallomás, tanúskodás,

deprivation of civil rights, prohibition from public affairs

eltiltás a közügyek gyakorlásától

dereliction of duty

kötelességmulasztás, kötelesség megszegése

derogate

csorbít, csökkent

derogation

lerontás, csorbítás, korlátozás, (átmeneti) felmentés, derogáció

deserts, just deserts (pl.)

megérdemelt jutalom vagy büntetés

design contest

tervpályázat

detention on, under remand

előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság

differential association reinforcement

differenciális asszociáció-megerősítés

differential association theory

differenciális asszociáció elmélete

differential opportunity theory

differenciális lehetőségek elmélete

directive (of European Community, Communities)

direktíva, irányelv (mint másodlagos európai közösségi jogforrás)

directly solicit employment of

elcsábít

discipline of children

gyerek elverése

disclaimer

felelősséget kizáró nyilatkozat, felelősségvállalás elhárítása, felelősséget korlátozó nyilatkozat is

discovery and pretrial stage

nyomozati és ügyészi szak

dismiss hearing

mellőzi a tárgyalást

dismiss with inadequate notice or none

azonnali hatállyal vagy a jogosnál rövidebb felmondási idővel elbocsát vagy megszünteti munkaviszonyát

dispense from the disadvantages attached to a criminal record

mentesít a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól

distinction between marriage and cohabitation

különbségtétel házastársi és élettársi kapcsolat között

distraint, execution

végrehajtás, (le)foglalás

divestiture

vagyonjog átszállása, érdekeltség elidegenítése (ÁPV Rt.-vezényelte privatizáció)

division of power

hatalmi ágak elválasztása

divorce suit

válóper

divulge

1 közzétesz 2 elhíresztel, kifecseg

do a stretch in the clink, limbo, slammer

sitten lehúz egy időt

docket

tárgyalási (előjegyzési) napló, naptár

docket number

bírósági ügyszám

doctor

hamisít (okmányt, adatokat)

domestic

családjogi

domestic violence

családon belüli erőszak, családi erőszak, családi botrány, csb (utóbbiak: rendőrségi szóhasználat)

doorstep selling

házaló kereskedés

double criminality

kettős büntethetőség, kétszeri eljárás (vö. ne bis in idem)

draftsman

fogalmazó

driving under the influence, DUI

ittas vezetés

drop the case

keresetet elutasít, megszünteti az eljárást

drop the charge

elejti a vádat

drop the charges in the absence of crime

az ügyet bűncselekmény hiányában lezárja, a nyomozást bűncselekmény hiányában megszünteti

Drug Enforcement Agency, DEA

US kábítószer-ellenes hatósága

drug trafficking (pushing)

üzérkedés (kereskedés) kábítószerrel

due process

törvénynek megfelelő eljárás

duress

fizikai kényszerítés, erőszak

duty

illeték

duty of care

köteles gondosság, az elvárható gondosság tanúsítása

Economic Competition Office

Gazdasági Versenyhivatal

economic harm

gazdasági kár

Economic Protection Department

gazdaságvédelmi osztály

election fraud

választási csalás

embezzle

(el)sikkaszt

Embryo Protection Bill

magzatvédelmi törvény

employ attorneys to enforce any rights arising out of or relating to this Agreement

a jelen Szerződésből fakadó vagy vele összefüggő jogai érvényesítésére ügyvédet bíz meg

Employment Law Book, Labor Code

a munka törvénykönyve

endangerment resulting in death

halált okozó veszélyeztetés

endorsable

forgatható

endorse

hátirattal átruház

enforceable

végrehajtható

enforcement

pénzbehajtás (főleg megbízásból)

enforcement, implementing decree

végrehajtási utasítás, rendelet

enjoin

1 parancsol, lelkére köt 2 US eltilt, megakadályoz (from)

entail

1 hitbizomány 2 ősiség 3 vele jár, maga után von 4 ró, ráró (sg on sy)

entails the forfeiture of right

jogvesztéssel jár

enter a residence

(magán)lakásba belép, behatol

enter bids

versenytárgyalásra, pályázatra ajánlatot tesz

entire body sits en blanc

a teljes (bírói) testület ülésezik, teljes létszámú tanács tárgyal

entities performing public authority

közhatalmat gyakorló testületek, hatóságok, (jogi) személyek

equal treatment for tenderers

egyenlő elbánás, bánásmód pályázók számára

equality directives

irányelvek az egyenlő elbánásról

equity law

(egyszerűbb) equity jogrendszer (a common law mellett)

equity linked debt securities

tőkejövedelmezőséghez kapcsolt kötvények

Europe Agreement (not European)

Európa Megállapodás (bár az 1994. évi I. tv-ben Európai) vagy társulási szerződés

European Council

Európai Tanács

European Court of Human Rights, ECHR

Emberi Jogok Európai Bírósága (Strasbourg); újságban helytelenül: Európai Emberjogi Bíróság, Európai Emberi Jogi Bíróság

European Parliament

Európai Parlament

evade or get round the law, find a loophole in the law, legislation

kijátszik (törvényt, jogszabályt)

evict

kilakoltat, birtokáról elűz

evidential substances and matter

tárgyi vagy anyagi bizonyíték(ok)

ex parte

peren v tárgyaláson kívül(i)

except as laws provide otherwise

ha jogszabály másként nem rendelkezik

excisable

jövedéki

excise

1 fogyasztási adó 2 (meg)adóztat

exercise the rights of the employer

munkáltatói jogokat gyakorol

exhaustive, comprehensive

teljes körű, kimerítő, mindenre kiterjedő, taxatív

exhibit

bíróságon bemutatott tárgyi bizonyíték is

expulsion

kiutasítás

extort or enforce one's claims

behajtja kinnlevőségeit, önbíráskodik

extortion

1 pénzbehajtás 2 (védelmi) zsarolás (pl. túszszedéssel vagy azzal fenyegetve)

extraditable offense

elkövető kiadatását lehetővé tévő bűncselekmény, bűncselekményi tényállás

extradite: 1 deliver up to extradition 2 obtain the extradition of

1 kiad 2 kiadják

eyewitness ID

szemtanú általi azonosítás, felismerés

facts of the case

tényállás

facts of the case

tényállás

fair business practice

üzleti tisztesség

fair trial

tisztességes eljárás, tisztességes tárgyalás

fallacy

1 megtévesztés 2 téves következtetés

falsification of private documents

magánokirat-hamisítás

falsify passport

útlevelet hamisít

family law

családjog

family­law

családjogi

fare dodger, freeloader, fare evader

bliccelő

FBI resident agency, field office

“FBI helyi őrs”, “kapitányság”

felon

bűnöző, gonosztevő

felony

bűntett (súlyos bűncselekmény)

fiduciary, trustee

bizalmi kéz

field plans of projected expropriation

kisajátítási tervek helyszínrajza

field, area of (the) law

jogág

file a report

bejelent, bejelentést tesz

file charges against unknown culprits

feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen

file charges, bring charges, jury returns indictment(s)

vádol, bűnvádi eljárást folytat, vádat emel, vádiratot készít

file suit

beperel, pert indít

file, press charges against, report, report to the police

feljelent, feljelentést tesz vki ellen

firm (e.g., law firm)

cég (pl. jogi cég)

first demand guaranty

készfizető kezesség

flesh peddler, white slave trafficker

leánykereskedő

flush

hirtelen felindulás, fellobbanás, gerjedelem

food franchise company

franchise rendszerben működő élelmiszercég

forensic

1 kriminalisztikai, bűnügyi 2 igazságügyi, törvényszéki

forfeit (forfeiture)

elkoboz, lefoglal (elkobzás)

forgery

közokirat hamisítás, magánokirat hamisítás

four freedoms »fundamental freedoms

 

az Atlanti-alapokmányban meghatározott négy alapvető szabadságjog (szólás- és vallásszabadság, valamint mentesség a félelemtől és a nélkülözéstől)

fratricide

testvérgyilkosság

fraud

1 csalás, megtévesztés, fondorlat, ámítás, szédelgés 2 szélhámos, csaló, svindler

fraudulence

csalás, csalárdság

freedom

szabadságjog, szabadság

freedom of assembly

gyülekezési szabadság

freedom of association

egyesülési jog

freehold

(szabad, örökös ingatlan) birtok, tulajdon

front firm, corporate veil

fedőcég, fedővállalkozás

fugitive from justice

szökésben lévő vagy szökött bűnelkövető

full-bench hearing

tárgyalás bírói tanácsban

furlough

(kat.) szabadságolási vagy (el)távozási engedély

gap in the legislation

joghézag

garnishment of wages

fizetés letiltása

general and specific intent

általános és konkrét v specifikus szándékosság

general assault laws make battery illegal and punishable

a testi sértésre vonatkozó általános jogszabályok a bántalmazást törvénysértőnek és büntethetőnek minősítik

general strain theory

általános feszültségelmélet

genocide and crimes against humanity

népirtás és emberiség elleni bűntettek

get amends

elégtételt szerez

global Regulation S offering

az amerikai (Regulation S( szabályzat szerinti nemzetközi kibocsátás

go into effect, take effect, enter into force

hatályba lép

governing law

irányadó jog

Grand Jury

vádesküdtszék (vádemelésről dönteni hivatott laikusok)

grant probate of a will

hivatalosan elismer, jóváhagy [végrendeletet]

grievous bodily harm

súlyos testi sértés

grill v

erőszakkal vallat, kényszervallatást folytat, kipofoz vkiből vmit

gross negligence

súlyos gondatlanság, vétkes gondatlanság

guardian of the Constitution

alkotmányosság őre

guardian of the unity of norms

a jogegységesség őre

guards

őrszemélyzet

habitually resident

állandó lakos, életvitelszerűen tartózkodik

haggling, contract haggling

alkudozás

handling agent, control agent, contact agent, handler

kapcsolat(tartó nyomozó rendőrségi informátorral), tartótiszt

Hard Currency Law

devizatörvény

hate crime

közösség elleni izgatás, uszítás (még a leginkább)

hate speech

gyűlöletbeszéd, közösség elleni izgatás, uszítás

hearing

tárgyalás

High Contracting Parties

Magas Szerződő Felek

High Court

felsőbíróság, londoni legfelsőbb bíróság

High Court

GB polgári főbíróság Angliában és Wales-ben

high court (of justice), regional court

táblabíróság, ítélőtábla

hit-and-run

cserbenhagyásos gázolás

holding cell, holding pen

fogda

homicide

emberölés (rendőri, nem jogi szó)

homicide detectives

életellenes nyomozók = életellenes bűncselekmények ügyében illetékes

nyomozók ("gyilkosságiak")

hooliganism

garázdaság

human rights supervisory body

emberi jogok megtartása felett őrködő intézmény

Hungarian  private international law

magyar nemzetközi magánjog

Hungarian Privatization and State Holding Company

ÁPV Rt.

ID'd

igazoltatta

illegal accounting practices

a számviteli fegyelem megsértése

illegal or illicit gambling

tiltott szerencsejáték

immunity order

büntetlenséget biztosító bírói végzés

impanel a jury, seat the panel

esküdtszéket összeállít, kiválaszt

impeach

(be)vádol, felelősségre von

implementing decree (or statute)

végrehajtási utasítás

implication »implied contract

1 belekeveredés, belekeverés (bűncselekménybe) 2 ráutaló magatartás

imply, act as to imply

ráutaló magatartást tanúsít

impose martial law

statáriumot hirdet, rögtönítélő bíráskodást vezet be

impunity

büntetlenség

in force until revoked

hatályos vagy érvényes visszavonásig

in no event shall ... be liable for any direct, consequential, indirect, incidental, or special damages whatsoever, including without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business information

semmilyen esetben nem vállal felelősséget semmiféle közvetlen, következményként előálló, közvetett, véletlen vagy különleges kárért, ide értve többek között az üzleti nyereség elmaradásából, az üzleti tevékenység félbeszakadásából, az üzleti információ elvesztéséből eredő károkat is

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed

A FENTIEK TANÚSÁGÁUL, a felek aláírták

incapacitated [to the extent that the person is legally incompetent (for

instance, to stand trial)]

beszámíthatatlan

incidental, consequential, indirect or punitive damages

előre nem látható, okozati, közvetett, büntető kártérítés

incitement to overthrow state power

izgatás, felbujtás az államhatalom megdöntésére

inciting to overthrow the state

izgatás az állam, államrend megdöntésére

including all amendments, consolidated

egységes szerkezetben

incumbent

I háruló, tartozó (be ~ (up)on: vkire hárul pl. kötelezettség) II n 1 egyházi javadalom élvezője, plébános 2 hivatal betöltője

incur

magára von (haragot), kiteszi magát (veszélynek)

incur debts

adósságba veri magát

indecency, (public) act of indecency

közszeméremsértés

indemnity limit

kártérítési összeghatár

indictment

vád alá helyezés

individual, sole proprietorship

egyszemélyes vállalkozás

informant vs. cooperating witness (latter also undertakes to testify in court)

informátor - együttműködő tanú (utóbbi vállalja a bírósági vallomást is)

informant, CHIS = covered human intelligence source (GB)

informátor

information leading to arrest

nyomravezető információ

infraction, misdemeanor, delict, delinquency

vétség

infringe, usurp

bitorol

inheritor, heir

örökös

initiate a case against

eljárást kezdeményez ellene

injunction

bírói tiltó intézkedés, ideiglenes intézkedés, bírói rendelkezés, végzés

inoperative

hatályon kívüli, érvénytelen

inquest

vizsgálat, nyomozás

inquisition, questioning

vallatás

inquisitorial system

inkvizitórius (vizsgálóbírói) rendszer

instant Ft 5,000 spot fine

5.000 forintos azonnali helyszínbírság, helyszíni bírság

instigate a witch hunt

boszorkányüldözést szít

instruct police to bring sy to court

elővezettet (rendőrséggel bíróságra)

instructor, social worker

(bv) nevelőtiszt

instrument

1 instrumentum 2 eszköz 3 okmány, okirat

insurance money, sum insured, amount covered

biztosítási összeg

insureds and insurers

biztosítottak és biztosítók

intelligence, counter-intelligence

felderítés, elhárítás is

interdictions to professional activity

foglalkozás gyakorlásának megtiltása

interest on default

késedelmi kamat, kötbér

International Association of Penal Law, IAPL

Nemzetközi Büntetőjogi Társaság, IAPL

International Covenant on Civil and Political Rights

Polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1966. december 16.)

International Criminal Court, ICC

Nemzetközi Bíróság (Hága)

interrogation

kihallgató helyiség, vallató szoba

interrogation under duress

kényszervallatás

intervene

beavatkozik (perbe)

interview

kihallgatás

inure to the benefit of the successors of the parties hereto

a felek jogutódjaira is átszállnak

investigating judge

vizsgálóbíró

investigation for alleged embezzlement

vizsgálat sikkasztás gyanújával

investigations

bűnügy (~i szolgálat, osztály rendőrégen)

investigative action

nyomozati cselekmény

invitation to tender, for bids, call for competition

tenderfelhívás, ajánlati felhívás, tenderkiírás, felhívás versenytárgyalásra

involuntary manslaughter, negligent manslaughter

gondatlan, tudatos gondatlanságból elkövetett emberölés

irreproachability

feddhetetlenség

is located

van a székhelye

is sentenced to life imprisonment, gets life

életfogytiglani szabadságvesztésre ítélik, életfogytiglant kap

item

pont (albekezdés)

itemized list

taxatív felsorolás, tételes lista

J.D. (=Juris Doctor)

jogász (60­as évekig: LL.B.)

jail for insider dealing

bennfentes kereskedelemért szabadságvesztésre ítél

judge decided against, in favor of

bíró kárára, javára döntött

judicature

1 igazságszolgáltatás 2 bírói testület

judicial assistance, cooperation

jogsegély

judicial documents

bírósági dokumentumok, per aktái

judicial murder

justizmord

judicial separation

hivatalos(an bejelentett) különélés

judicial system

bírósági szervezet

judiciary

1 bírói, jogi 2 bíróság, bírói testület

jump bail

(óvadékot feladva) megszökik a tárgyalás elől

junior lawyer

jogi előadó

jurisdiction

1 igazságszolgáltatás, törvénykezés 2 hatáskör vagy illetékesség (csak M-ban válnak el: bíróság foka, ill. területi); joghatóság

Justice

Federal Supreme Court vagy USA tagállam legfelsőbb bírósági bírója

Justice Ministry Deputy State Secretary

Igazságügyi Minisztériumi helyettes államtitkár

Justice of Peace, justice of the peace

békebíró

justice sided with the rulings

a bíró a döntések mellé állt

kidnapping, snatch, abduction

emberrablás

kite

fedezetlen csekk

labeling theory

címkézéselmélet

labor tribunal

munkaügyi bíróság

lack of capacity

cselekvőképesség hiánya, cselekvőképtelenség

land court

tartományi bíróság (Németország)

land registry

földhivatal

law clerk

joggyakornok

Law Commission

GB állandó jogi bizottság az angol jog felülvizsgálatára

law enforcement

jogérvényesítés, rendészet(i), bűnügyi rendőrség(i)

law enforcement agency

rendvédelmi szervezet, bűnüldöző szerv

law enforcement officer

rendészeti szerv, rendvédelmi szerv munkatársa, tagja, állományához tartozó személy

law may be ruled unconstitutional because it violates …

a törvény a …-ba ütközése miatt alkotmányellenessé nyilvánítható

law of contracts, contract law

kötelmi jog

law office, law firm, chambers

ügyvédi iroda

lease

I n 1 (haszon)bérlet 2 (haszonbérleti) szerződés 3 (haszon)bérlet időtartama II vt 1 ~ out bérbe ad 2 kibérel, bérbe vesz

legal act

jogszabály

legal adviser on retainer

megbízott jogi tanácsadó

legal aid, legal assistance

jogsegély, (ingyenes) jogi tanácsadás

legal assistant

jogi segédmunkatárs

legal capacity

jogképesség

legal certainty, certainty as to the law

jogbiztonság

legal common-law marriage

hivatalosan, jogilag elismert élettársi kapcsolat, bejegyzett társkapcsolat

legal consequence

joghatály, érvény; jogkövetkezmény

legal corpus

törvénytár, corpus juris

legal counsel

jogtanácsos, ügyvéd

legal eagle

jogász, ügyvéd

legal effects attached to the submission of the Statement of Claim

a keresetlevél benyújtásához fűződő jogi hatályok

legal entity, body corporate

jogi személy

legal institution

jogintézmény

legal personality

jogi személyiség

legal separation

(jogilag értékelt) különélés

legal successor

jogutód

legally binding, valid, non-appealable

jogerős

legatee

végrendeleti örökös, hagyományos

legislation in force, statutes, laws in force

hatályos jogszabályok

legislative policy mandate

a törvényhozás jóváhagyta megbízás

legislative, executive and judicial authorities

törvényhozó vagy jogalkotó, végrehajtó és igazságügyi vagy igazságszolgáltatási vagy bírói hatóságok

letter rogatory

jogsegély-kérelem, megkeresés

letters (rogatory, patent, testamentary, etc.)

felhatalmazás, engedély(okirat), okmány

liability for conspiracy

nem befejezett bűncselekményekért való büntethetőség, büntetendőség

liability regime

felelősségi rendszer

liability; deductible

önrész(esedés)

libel

rágalmaz(ás), becsületsértés (írásban), sajtóvétség

license and registration

jogosítvány és forgalmi

life like, real life (situation)

életszerű

lifer

életfogytos

limb

fordulat (szövegrészen belül)

limitation of liability (warranty)

a felelősség (garancia) korlátozása

limitation period

elévülési határidő, elévülési időszak

limitation period

elévülési idő

limited partnership, deposit partnership

betéti társaság, bt.

liquidated damages

átalány (előre meghatározott összegű) kártérítés

livelihood crime, subsistence crime

megélhetési bűnözés

loan-sharking, usury

uzsorakölcsönzés

local court

kerületi vagy városi (első fokú) bíróság

locum doctor

helyettesítő orvos

long tail liability claim

hosszú idő elteltével érvényesített felelősségi kárigény

Lord Chief Justice GB

[Lordok Háza bíróságának elnöke]

loss adjustment

kárrendezés

loss of income

jövedelem-kiesés

loss of pay

keresetkiesés

loss prevention

kármegelőzés

lost profits, profit lost

elmaradt haszon

magistrate

rendőrbíró

magistrate's court

magisztrátus (első fok)

main public prosecutor

legfőbb ügyész

maintenance payment

tartásdíj

make a good faith effort

jóhiszemű kísérletet tesz

make an award

ítéletet, határozatot hoz

malversation, misappropriation, breach of trust

hűtlen kezelés, korrupció

manage, administer

kezel (ingatlant)

mandate

elrendel, megbíz

mandatory prosecution

bűnvádi eljárás kötelező lefolytatása, kötelező vádemelés

manslaughter

emberölés privilegizált esetei (pl. gondatlan)

marital rape

házassági életközösségen belül elkövetett (nemi) erőszak

marshal, marshall US

marsall, bírósági végrehajtó  (nem bíráskodó kézbesítő-rendészféle)

mass privatization

népi privatizáció

material term (of agreement)

lényeges rendelkezés

maxim

alapelv, életelv, aforizma

maximum security prison

fegyház

mayhem

1 US megcsonkítás, súlyos testi sértés 2 commit a ~ on sy: összever vkit

media piracy

médiakalózkodás

mediation

mediáció

medical examiner

bírósági, rendőrségi orvos

medium security prison

börtön

memorandum

jegyzőkönyv (kihallgatási)

mens rea

bűnös tudat

merits, essentials

érdem, lényeg

Metropolitan Court

Fővárosi Bíróság

minimal brain dysfunction, MBD

minimális agyi diszfunkció

minimum security prison

fogház

ministerial motivations

miniszteri indokolás (rendeleté)

Miranda, to Miranda

letartóztatottat figyelmezteti a jogaira

misdemeanor

vétség (kisebb súlyú bűncselekmény)

misuse of firearms

lőfegyverrel való visszaélés

mock trial

látszatper, műper, megjátszott per

monetary damages

pénzbeli kártérítés

mugging

rablótámadás

mulct

1 bírság 2 megbírságol, megfoszt

multiple prosecutions

többszörös büntetőeljárás

multiple recidivist

többszörös visszaeső

multiply disadvantaged situation

halmozottan hátrányos helyzet

Municipal Prosecutor’s Investigation Office

Fővárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatal

murder

gyilkosság, de a M jog e szót nem ismeri; ez itt szándékos (minősített, azaz premeditated) emberölés

murder in, of the first degree

gyilkosság (legsúlyosabb, minősített)

mutual legal assistance, MLA

kölcsönös jogsegély

nail, nab, collar, pinch, bust, catch (out)

elkap, lefülel, elcsíp, lebuktat, lemeszel

National Council of Justice, National Judiciary Council

Országos Igazságszolgáltatási Tanács, OIT

National Prison Administration, National Department of Law Enforcement, National Headquarters of Penal Institutions

BVOP

natural justice

természetes igazságosság

negotiated procedure

tárgyalásos közbeszerzési eljárás

NHS (Foundation) Trust

GB egészségügyi hatóság, ellátásszervező-szerűség 2004

No appeal can be filed against this decree. The procedure of filing a

petition for judicial review is set forth in section Z, Act Y of X

(year) on General Administrative Rules. The exclusion of appeal [as a

legal remedy] is described in xxx of the law.

A jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a bírósági felülvizsgálat iránti kereset előterjesztését az államigazgatási

eljárás általános szabályairól szóló X évi Y törvény Z paragrafusa

állapítja meg. A fellebbezés lehetőségét az xxx (törvényi hely)

zárja ki.

no appeal may be lodged against the award of an arbitral tribunal

a választottbíróság ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs

non contractual and contractual liability

deliktuális és kontraktuális kárfelelősség

non pecuniary damage

nem vagyoni kár

noncommissioned officer

tiszthelyettes

non­contentious procedure

nem peres eljárás

non-payment of social security fees

tb-járulék nemfizetése

non-pecuniary damages

nem vagyoni kártérítés, nem pénzbeni kártérítés

nonsuit

kereset elutasítása, indítvány elutasítása

nonsuit the action

megszüntet (eljárást), elutasít (felperest)

nonsuit, non-suit

bírói eljárás megszüntetése

notices, authorizations and requests shall be deemed given on the day

értesítés, meghatalmazás és igény kézbesítési időpontjának az a nap számít

nuisance, infringement of public order

közrend megzavarása, közrend megsértése

nullify (the law)

(jogszabályt) megsemmisít

nullity

semmisség

objection

kifogás

objection overruled

tiltakozást elutasít

objection sustained

tiltakozásnak helyt ad

obstruction of justice

az igazságszolgáltatás akadályozása

obtain and maintain any governmental approval, consent, license or other authorization

hatósági jóváhagyást, hozzájárulást, engedélyt és egyéb felhatalmazást megszerez és megújít (vagy érvényben tart)

obtaining evidence abroad

külföldi bizonyítás-felvétel

occupational crime

foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények

offenses punishable by ten years imprisonment or more

legalább tízévi tartamú szabadságvesztéssel sújtható, fenyegetett bűncselekmények

office holder, (government) official

köztisztviselő

Office of Professional Responsibility (FBI, 1999)

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata, RSzVSz (BM-nél 1999)

Office of the National Council for the Judiciary

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

on­duty patrolman

szolgálatos járőr

onus

súly, teher, felelősség

open procedure

nyílt közbeszerzési eljárás

open verdict

1 ítélet amely nem határozza meg a halál körülményeit (halottkémi esküdtszéki tárgyaláson) 2 ítélet amely nem nevezi meg a bűnöst (halottkémi esküdtszéki tárgyaláson)

operations

közrendvédelem (közrendvédelmi szolgálat rendőrégen)

operative part

rendelkező rész

opinion of the court

ítélet indokolása

opposing counsel

az ellenérdekelt fél ügyvédje, jogi képviselője

opposition

felszólalás

optionality

diszpozitivitás

order (or warrant) for payment

fizetési meghagyás

order of court

bíró(ság)i végzés

order, decree (by-law)

rendelet

original or primary jurisdiction

elsőfokú hatáskör, illetékesség

Other Conditions

Egyéb kikötések

overarching agreement

keretszerződés, keret-megállapodás

overstep one's authority

túllépi a hatáskörét

overt act

megkezdett bűncselekmény, bűncselekmény kísérlete

panel of arbitrators

választottbírósági tanács

Paragraph

bekezdés

parole

1 feltételes szabadlábra helyezés 2 feltételesen szabadlábra helyezett fogoly

Part

rész

part III (charges)

(tulajdoni lap) III. része

particular savagery

különös kegyetlenség

partner

partner (pl. jogi cégnél)

partnership, family partnership

társas vállalkozás, családi társas vállalkozás

party in omission

mulasztó fél

party summoned

megidézett személy

passenger liability insurance

utas felelősségbiztosítás

patent

szabadalom

patronage

utódajánlási jog is

payment order form

fizetési meghagyásos nyomtatvány

Penal  Code

BTK

penalty

sérelemdíj

penologist

pönológus

PEOPIL: Pan European Organization of Personal Injury Lawyers

[személyi sérülésekkel foglalkozó jogászok összeurópai szervezete]

perjury

hamis eskü

perpetration, perpetratorship and complicity

tettesség és részesség

perpetrator, violator

elkövető

person (not subject at law, legal subject)

jogalany

personal injury

személyi sérülés; személyes kár, károkozás, sérelem

personal injury liability insurance

biztosítás a személyiséghez fűződő jogok (szakmai tevékenység körében elkövetett) megsértése esetére

personal responsibility

egyéni felelősség

Pest Central District Court

Pesti Központi Kerületi Bíróság

petition

folyamodik, kérelmet vagy petíciót nyújt be, beadvánnyal fordul

petition for review

felülvizsgálati kérelem

petty offense

kihágás (csekély súlyú bűncselekmény, H-on ma nincs)

physical coercion

fizikai kényszer, kényszerintézkedés

place of business

telephely

place under curatorship

gondnokság alá helyez

plaintiff’s complaint

felperesi kereset

plea bargaining

vádalku

pleadings

periratok

pledge

elzálogosít

police action

rendőri intézkedés

police agency

rendőri szerv

police bail

rendőrségi óvadék

police detention room, center

rendőrségi fogda

police dispatcher

rendőrségi diszpécser

police instructor

rendőrségi oktató

Police Law

rendőrségi törvény

political guideline

politikai iránymutatás

power of attorney

ügyvédi (képviseleti vagy vagyonkezelési) meghatalmazás

power to represent the company and to sign on its behalf

képviseleti és aláírási, cégjegyzési jog(osultság)

precautionary measure

biztonsági intézkedés, óvintézkedés

predecessor in-title, legal predecessor

jogelőd

pre-emption

(részvényes) elővásárlási jog(a utólag kibocsátott részvényekre)

prejudice an on-going legal case

folyamatban lévő eljárást prejudikál

preliminary detainee, remand prisoner

előzetes letartóztatásban, vizsgálati fogságban lévő személy

preliminary ruling

előzetes döntés, előzetes döntéshozatali eljárás, előzetes határozat, előzetes határozathozatal (európai bíróságokon)

prescribed by law

jogszabályban előírt

prescribed by statute

jogszabály(i előírás) szerint

prescription

1 elévülés (pl. amnesztia miatt) 2 elbirtoklás

presentence report

büntetés-kiszabás előtti jelentés

presiding arbitrator

a választottbíróság elnöke

presiding judge

US tárgyalásvezető bíró H tanács elnöke

press charges (against sy)

feljelent(ést tesz)

prevailing party

igényeit sikerrel érvényesítő fél

prevailing party shall be entitled to recover reasonable attorney's fees and costs

a pernyertes fél jogosult az indokolt ügyvédi díjak és költségek visszaigénylésére

prima facie

első látásra elfogadható(an)

principals

tettesek

principle of due proportion

arányosság elve

principle of equality

egyenlőség elve (lehet a felek egyenlősége, de jogegyenlőség is)

prior (constitutionality) review

előzetes normakontroll, előzetes (alkotmányossági) vizsgálat, előzetes (alkotmányossági) felülvizsgálat

prior and contemporaneous communications

korábbi és jelenlegi megállapodás

prior conviction, criminal record

büntetett előélet, priusz

prison governor

börtönparancsnok

prison officer, prison guard

börtönőr

private law

magánjog

private law action before a national court

nemzeti bíróságon benyújtott magánjogi kereset

privilege, privileged communication

magánbeszélgetés, mentesség alatti közlés (pl. ügyvéd és ügyfele között)

Privy Council

GB Királyi Államtanács, Koronatanács

pro bono

ingyenes (védelem, jogtanácsadás)

pro se

jogi képviselő nélkül(i peres fél)

proactive policing

bűnmegelőző rendőri intézkedések

probate

örökösödési eljárás

probate court

hagyatéki bíróság

probate duty

hagyatéki illeték

probated will

hitelesen vagy hivatalosan elismert, érvényesített vagy jóváhagyott végrendelet

probation

(A person may also be sentenced to a term of probation to commence after the expiration of his prison term.)

(feltételes) próbára bocsátás (ez maga a büntetés; tehát nem töltötte le a szabadságvesztés egy részét, mint parole esetén); pártfogói felügyelet szabadságvesztés után

probation day center

nappali foglalkoztató (próbára bocsátottaknak)

probation officer

pártfogó (felügyelő)

probation order

próbára bocsátás(i rendelkezés, annak elrendelése)

probationer

próbaidőre szabadlábra helyezett elítélt

probative proceedings

bizonyítási eljárás

process may be served on either party

eljárás bármely fél ellen (vagy részéről) indítható

procuration, procuring

kerítés

procurer, procuress

kerítő, kerítőnő

product liability

termékfelelősség

professional liability insurance

szakmai felelősségbiztosítás

profiteering with influence, influence peddling

befolyással való üzérkedés

promulgate

1 kihirdet, közhírré tesz 2 életbe léptet

proportionality

arányosság

proprietorship certificate, land certificate

tulajdoni lap

prosecute, bring a charge, institute charges against

vádat emel vki ellen

prosecuting attorney

US ügyész

prosecuting attorney; defense attorney

US ügyész; védő, védőügyvéd

prosecution appealed the sentence

a vád megfellebbezte az ítéletet

prosecution office

ügyészség, ügyészségi hivatal

prosecution recommendation

vádemelési javaslat

Prosecutor General's Office

Legfőbb Ügyészség

prosecutor orders supplementary investigation

ügyész pótnyomozást rendel el

Prosecutor’s Investigating Office

Ügyészségi Nyomozó Hivatal

protection rackets

védelmi pénzek követelése

protective custody

védőőrizet

protest (challenge, contradiction, opposition)

ellentmondás

protest on legal grounds

törvényességi óvás

psychotism

pszichoticitás

public contract

közbeszerzési szerződés

public education law

közoktatási törvény

public foundation

közalapítvány

public hearing

közmeghallgatás

public international law

nemzetközi közjog

public law

közjog

public offering market auction preferred shares

nyilvános kibocsátású, aukción értékesített elsőbbségi részvények

public policy

közérdek

public policy

közérdek

public procurement

közbeszerzés

Public Prosecutor's Office, Attorney's Office

ügyészség

public service contract

közbeszerzési szerződés szolgáltatás igénybevételére

public supply contract

áru beszerzésére irányuló közbeszerzési szerződés

public works contract

beruházási, építési beruházási közbeszerzési szerződés, közmunkaszerződés

publish an invitation for bids, invite bids, call a tender

pályázatot hirdet, versenytárgyalást ír ki

purchaser

vevő (ingatlan)

purchaser

ajánlattevő

put on trial

bíróság elé állít

put up a (surety) bond

(óvadékot helyettesítő) kezeslevelet, kezességi kötelezvényt ad

qualification, pre-qualification

minősítés, előminősítés

R v Her Majesty’s Coroner

az állam (rex, regina) contra haláleseti vizsgálóbíró

racket, racketeering

panama, csalás, zsarolás, (szervezett) bűnözés

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO

üzérek befolyása alatt működő és a korrupt szervezetekről szóló törvény, RICO-paragrafus

railroad sy

gyorsan, törvénytelenül lesittel

rap

büntetés is

rap sheet

priusz

rapporteur

előadó

rationae temporis

rationae temporis vagy időmúlásra tekintettel

reasons, justification

(közigazgatási határozat) indokolás(a)

rebuttal 

1 cáfolat 2 viszonválasz

rebuttal

cáfolat, ellenirat

receive stolen property, goods

orgazdaságot követ el

receiver of stolen property

orgazda

receiving party

átvevő fél

recidivism

visszaesés (bűnözésbe)

recognizance

kötelezettségvállalás vagy fogadalom bíróság előtt (szóban, szabadságvesztés helyett)

recourse

viszontkereset is

recrimination

viszonvád, ellenvád, tiltakozás

redress

kárpótlás, orvoslás

redundancy payment

végkielégítés (tömeges) elbocsátáskor

referendum, plebiscite

népszavazás

referral

áttétel, átadás, utalás

referral

áttétel, továbbítás illetékességből; kérelem, indítvány

registered public offering

az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság által engedélyezett nyilvános kibocsátás

registration court, court of registry

cégbíróság

regulation (of European Community Communities)

rendelet (mint másodlagos európai közösségi jogforrás)

reject the statement of claim without issuing summons or shall non-suite the action upon the request of any of the parties, unless it finds the arbitration agreement null and void, inoperative or incapable of being performed

a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja, vagy bármelyik fél kérelmére a pert megszünteti, kivéve ha úgy ítéli meg, hogy a választottbírósági szerződés nem jött létre, érvénytelen, hatálytalan vagy betarthatatlan

release on parole

feltételes szabadon-, szabadságra bocsátás (már leült vmennyit)

remaining provisions shall remain in full force and effect

nem érintett rendelkezések teljes mértékben hatályban maradnak

remand

vizsgálati fogságban tart(ás)

remedies

jogorvoslat

rental right (on property)

(ingatlan) bérleti jog(a)

reopen the case, trial de novo, retrial

perújrafelvétel, új eljárás

repeal, quash, rescind, abrogate

hatálytalanít, visszavon

repeat offender, recidivist

visszaeső elkövető, büntetett előéletű elkövető

report

feljelent(és)

represent sovereign countries

államok képviseletét látja el

reprieve

1 (halál)büntetés felfüggesztése 2 haladék 3 időlegesen megkímél

reprimand, reprehension, censure

megrovás

requested state

megkeresett állam (jogsegély-kérelemmel)

res judicata

res judicata vagy ítélt dolog

residence permit

tartózkodási, lakhatási vagy letelepedési engedély

residuary legatee

általános örökös

respondent

alperes válóperben

responsible, liable, accountable

büntetendő, felelős, felelősségre vonható

restitution

kártérítés, jóvátétel

restraining order, restrain order

ideiglenes intézkedés személyhez fûzõdõ jogsértés esetén

restricted procedure

meghívásos közbeszerzési eljárás

retainer

ügyvédi honorárium előleg, meghatalmazás

retention

önrészesedés, önrész

retention money

bánatpénz, biztosíték

retract coerced confession

kikényszerített beismerést visszavon

retroactive

visszamenőleges hatályú

review

1 felülvizsgálat, jogorvoslati eljárás 2 helyszínelés

right of confrontation

szembesítéshez való jog

right of pledge, lien

zálogjog

right to sign on behalf of

cégjegyzési jogosultság

rights relating to personality

személyiséghez fűződő jogok

riot gear

terrorelhárító vagy kommandós (fel)szerelés

riot police

kommandósok

road traffic accident

közúti közlekedési baleset

royalty fees

szerzői jogdíj

rule of law, legal order

jogrend

rule on a plea

kifogásról, beadványról dönt

Rules of Civil Procedure, Civil Procedural Code

polgári perrendtartás, Pp

ruling on legal uniformity matters

jogegységi határozat

run in

biz előállít, bekísér

run license checks

ellenőrzi az engedélyeket, jogosítványokat

run the stop sign

stoptáblánál nem áll meg

runaway

1 szökés 2 szökött fegyenc, katonaszökevény

sale(s) and purchase(s)

adásvétel

sanction

megerősít, szentesít is

scale of force

kényszer mértéke, fokozatossága, arányossága

scam

csalás, trükk, átverés, szélhám

Scope of the Agreement

A megállapodás v szerződés tárgya

second degree murder, murder two

emberölés (alapesete; szándékos, de nem előre megfontolt szándékkal)

Section

szakasz, paragrafus

Section 20(e)

a 20. paragrafus e) pontja

Section, subsection, paragraph

paragrafus, bekezdés, pont (magyar törvény)

securities loan, collateral loan

lombardhitel

security, deposit

biztosíték

sedition, subversion, instigation, incitement

izgatás

seizure

1 megragadás 2 lefoglalás, elkobzás 3 lefoglalt áru 4 (betegség) roham

self-report survey

önbevalláson alapuló felmérés

senior executive

kiemelt főelőadó (rendőrség)

senior lawyer

vezető jogász

senior partner

beltag

sentence to imprisonment to be executed non-appealably

jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítél

sentence to six months suspended prison terms and probation

US próbaidőre felfüggesztett (bár itt is van 1 próbára bocsátás 2 felfüggesztett büntetés bizonyos próbaidővel) hat havi szabadságvesztésre ítél

sentencing hearing

büntetés-kiszabási tárgyalás

sentencing practice

ítélkezési gyakorlat

sentencing submission

büntetéskiszabási indítvány

sergeant-in-charge

körzeti megbízott (rendőrség)

serious offense

súlyos bűncselekmény

serve summonses

idézéseket kézbesít

Service Code

szolgálati szabályzat

services

közszolgáltató tevékenység, közcélú szolgáltatás

set a precedent

precedenst teremt

set aside

érvénytelenít, megsemmisít

setting aside of the award may be applied at the court

az ítélet érvénytelenítése kérhető a bíróságtól

settle a suit

peren kívüli egyezséget köt

severability

részleges érvénytelenség, rendelkezések elkülöníthetősége

shackle

bilincs, megbilincsel

sheriff

seriff

shift the burden of proof to

áthárítja a bizonyítási terhet vkire

show trial

kirakatper

show trial, fabricated trial

kirakatper, koncepciós per

signed by

sk.

silence dissenters

elhallgattatja a másként gondolkodókat

single judge

egyesbíró

single market

egységes piac, egységes belső piac

single-judge hearing

tárgyalás egyes bíráskodás mellett

sitting judge

1 hivatásos ülnökbíró 2 hivatalban lévő bíró

slander

rágalmaz(ás), becsületsértés (szóban)

slant

ferdít, csúsztat, ferdítés, csúsztatás is

small time criminal

kisstílű, piti bűnöző

small-claims court

[bagatell (<500 Ł) követeléseket elbíráló bíróság]

social harm or danger

társadalmi kár vagy veszélyeztetés

social security, unemployment, Workers' Compensation

társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, munkavállalói járulék

sole arbitrator

egyedül eljáró választottbíró

sole powers of representation

önálló képviseleti jog

solicitor

GB ügyvéd, jogtanácsos US ügyész; üzletszerző, ügynök

somatotype school of criminology

kriminológia testalkat-tipológiai iskolája

special part approach, general part approach

különös részi megoldás, általános részi megoldás

specialty principle (in the context of extradition)

specialitás elve

specific performance

1 bírói kötelezés (szerződésben vállaltak teljesítésére) (injunction párja) 2 hibátlan teljesítés

specimen (of signature)

aláírási címpéldány

spot fine, on the spot fine

helyszíni bírság

spotter

1 felderítő 2 US detektív

stab-proof vest

késálló mellény (rendőrség)

State Auditors

ÁSz

state or crown witness (pentito)

vád tanúja (crown itt az angol korona)

statement of claim

kereset, keresetlevél

statement of veracity

nyilatkozat (a) kijelentés igaz voltáról

statute may be invalidated

jogszabály hatályon kívül helyezhető

statute, legislation (law, rule)

jogszabály

statute-barred

elévült

statute-book

törvénykönyv

statutes or other regulations and acts

jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközei

statutory amendment

jogszabály-módosítás

statutory rape

megrontás, liliomtiprás

stay

felfüggesztés, elhalasztás, szüneteltetés, megszakítás

stop and search GB

igazoltat, feltartóztat és átkutat; igazoltatás

strain theory

feszültségelmélet

strict liability

objektív felelősség

subjective right

alanyi jog

subleasing

albérlet

submission

alávetés

subordinated debt securities

alárendelt kölcsönkötvények

subpoena

büntetés terhe mellett idéz

subpoenaed to be deposed in the lawsuit

tanúkihallgatásra idézték a perben

subscription

1 (részvény)jegyzés 2 előjegyzéses (részvény) (is)

subsequent (constitutionality)  review

utólagos (alkotmányossági) vizsgálat, utólagos normakontroll

substance misuse

kábítószerrel (való) visszaélés (bűncselekménye),

kábítószerek és kábító hatású anyagok fogyasztása

substantial

érdemi

substantive

1 lényeges 2 érdemi 3 anyagi

substantive due process

anyagi jogszerűség

substantive law

anyagi jog

summary jurisdiction, martial court

rögtönbíráskodás, statárium

summon

idéz

summons, subpoena

idézés

Superior Court (CDN)

ítélőtábla

superior instance

magasabb fokú bíróság, fellebbviteli szint

supersedes all prior and contemporaneous agreements or communications

minden korábbi vagy egyidejű megállapodás vagy nyilatkozat helyébe lép

supervised release

felügyelet szabadon bocsátás után

supply contract

szállítási szerződés

surety bond, bond, bail bond

kezeslevél, kezességi nyilatkozat, kötelezvény (óvadék megfizetésére)

surmise

vél, sejt, feltételez

surrogate court US

hagyatéki és gyámügyi bíróság

survival

fennmaradó hatály (saját ford.)

suspect

gyanúsít, gyanúsított

suspend immunity

mentelmi jogát felfüggeszti

suspended sentence

felfüggesztett ítélet

suspensive effect

felfüggesztő vagy halasztó hatály

suspicion of crime

bűncselekmény gyanúja

suspicion of crime beyond reasonable doubt

bűncselekmény alapos gyanúja

system of private law liability

magánjogi (kártérítési) felelősségi rendszer

take a protocol

jegyzőkönyvet vesz fel

take immediate action (against)

haladéktalanul intézkedik

take out probate of a will

érvényesnek nyilváníttat [végrendeletet]

take the law into one's own hands

önbíráskodik

target hardening

célponterősítés

Tax and Financial Audit Office

APEH

tax dodging, tax evasion

adócsalás

T-bill coupon

kincstári takarékjegy

tenancy revocation

kényszerkijelentés (bérleti jog visszavonása)

tenderer

ajánlattevő

terminable upon thirty days written notice by either party to the other

harminc napos felmondási idővel bármely fél részéről felmondható

terminate the case by order

eljárást végzéssel megszüntet

terminate this Agreement immediately upon written notice

a jelen szerződést írásban azonnali hatállyal felmondja

terminate without cause upon 30 days prior written notice to

30 napra indokolás nélkül, írásban felmond

terms and conditions

feltételek és rendelkezések

terms of reference

megbíz(at)ás terjedelme, köre

testimony under  oath

eskü alatt tett vallomás, vallomás eskü alatt

the arbitration was stipulated in an arbitration agreement

a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték

The contracting parties may terminate this Agreement upon 15 days prior written notice.

Szerződő felek jogosultak jelen szerződést 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

the law's passage

a törvény elfogadása

the Ministry's Law Preparation Dept.

a min. tv.előkészítő (fő)osztálya

the parties may dispose freely of the subject-matter of the proceedings

felek az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek

The parties, having read and understood the terms of this

agreement do, by their respective signatures below, hereby

[acknowledge that it accurately reflects their intentions and]

agree to the terms and conditions thereof. - This agreement after having been read and interpreted, was duly signed today by all parties in full agreement [with their wish].

Jelen szerződést felek elolvasták és értelmezés után, mint akaratukkal

mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták.

third party insurance

kötelező (gépjármű) felelősségbiztosítás

three-member panel, three-judge panel

három tagú tanács

through no fault of his

önhibáján kívül

time of lapse

jogvesztő határidő

Title

cím

title

tulajdonjog

to which the statute of limitations does not apply

amelyek nem évülnek el

to wit

azaz (jog)

topographical lot number

helyrajzi szám, hrsz.

tort

szerződésen kívüli károkozás, magánjogi vétkes cselekmény

tort law

kártérítési jog

tortious

tiltott, jogellenes, vétkes

torturous interrogation, inquisition, questioning (US: third degree)

kényszervallatás

trainee judge

fogalmazó, bírósági fogalmazó

transaction or "deal"

átadás vagy megállapodás (ügy bíróságon kívüli rendezésére)

transfer of assets

vagyonátruházás

transitional rules

átmeneti rendelkezések

transpose

átemel

Treaty on the European Union

Szerződés az Európai Unióról, maastrichti szerződés

trespass

1 birtokháborítás 2 törvényszegés, jogsértés 3 bűn, vétek 4 túlkapás 5 engedély nélkül átjár, jogot sért, bitorol 6 visszaél

trial by jury

esküdtbíráskodás

trial judge

tárgyaló bíró

trial jury

esküdtszék (12 fő: bűnös vagy nem)

trial on the merits

főtárgyalás, érdemi tárgyalás

trial stage

bírósági szak

tribunal

törvényszék, bíróság

tripping, taking drugs

kábítószerezés

truancy

1 csavargás 2 koldulás 3 iskolakerülés

true bill-e az indictment?

ezt dönti el a Grand Jury

trumped-up charges

koholt vádak

trust

őrizet, megőrzés, letét is

turn in, report to the police

felad a rendőrségnek, befúj, feljelent

ultra vires, action ultra vires

hatásköri túllépés, szabályellenes cselekedet

unavoidability as reason for exemption

elháríthatatlanság, mint kimentési ok

undercover agent

fedett nyomozó, operatív, titkos ügynök

undercover method

operatív módszer

underground

szamizdat

underwriter

biztosító is

unfair trial

nem tisztességes tárgyalás

uninsurable business risk

nem biztosítható üzleti kockázat

unitary Community rights

egységes közösségi jogok

unjust enrichment, unfair retention of benefits

jogosulatlan előnyszerzés

unlikely, implausible, unrealistic

életszerűtlen

unnatural death

nem természetes halál

Unusual Occurrences

rendkívüli események

upgrading circumstance

minősítő körülmény

uphold

fenntart, megerősít, jóváhagy

upon a sudden heat of the passions, under provocation, in a heat

erős felindulás alatt

USC, US Code

[hatályos US jogszabályok gyűjteménye]

usufruct

haszonélvezet

utilities

közmű, közmű-, közüzemi, kommunális szolgáltatás

Utility Company, Society for Public Use, of Public Benefit

közhasznú társaság

vagrant

tolonc

validate signatures

hitelesít (aláírás-gyűjtés után)

value net of VAT

bekerülési összeg ÁFA nélkül, nettó érték, ÁFA-mentes érték, összeg

verdict

ítélet, döntés (esküdteké)

vertical or horizontal cartel agreement

horizontális vagy vertikális kartelt valósít meg

victim

sértett is

victim precipitation

az áldozat közrehatása

victimization

viktimizáció, áldozattá válás

vindication

1 (meg)védelmezés, fenntartás 2 (vissza)követelés, érvényesítés (jogé)

violation

jogsértés

violation of press freedom

sajtószabadság megsértése

voluntary manslaughter

szándékos emberölés privilegizált esetei, pl. erős felindulásban elkövetett szándékos emberölés

voucher privatization

kuponos privatizáció

waiver of trial

lemondás tárgyalásról (vádalku magyar változata)

warehouse warrant, w/w

közraktárjegy

warrant

zálogjegy (warrant)

warrant

I n 1 jogosultság, meghatalmazás 2 végrehajtási parancs, végzés 3 jótállás, kezesség, biztosíték 4 igazolvány II vt 1 biztosít, garantál 2 igazol, indokol

warrant card (GB)

rendőrigazolvány

warranty booklet (in ~)

jótállási jegy (jegyen)

warranty, guarantee 

szavatosság, garancia

was appointed effective March 1

március 1-i hatállyal kinevezték

was arrested for suspected conversion of funds

hűtlen kezelés (alapos) gyanújával őrizetbe vették

was withdrawing from drugs

leszokóban volt a kábítószerről

weapons violation

lőfegyverrel való visszaélés

weight note

árujegy (cedule)

WHEREAS,

MISZERINT (vagy: tekintettel arra, hagy; minthogy, a célból)

white collar crime

fehér galléros bűnözés (néha: gazdasági)

widen the bill's scope

kiterjeszti a törvénytervezet hatályát

winding up, merger, consolidation, de-merger or termination

végelszámolás, összeolvadás, beolvadás, szétválás vagy megszűnés

without prejudice to

nem érintve, csorbítatlanul hagyva

witness protection

tanúvédelem

witness stand

tanúk padja

WITNESS to the above Signatures

hitelesítés (közjegyzői), előttünk, mint tanúk előtt

Witnessed by:

Tanúk:

work permit

munkavállalási engedély

writ

bírói parancs, megkeresés, idézés

wrongful death

szándékos vagy gondatlan emberölés miatti halál

Youth Protection Department

ifjúságvédelmi osztály